मधुमेह रोगबाट मुक्त हुन सकिन्छ

कल्पना गर्नुहोस्, मधुमेह बिनाको स्वस्थ जीवन

अहिले दर्ता गर्नुहोस् र मधुमेह मुक्त कार्यक्रममा सामेल हुनुहोस्